Regulamin

Regulamin Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie

Zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów na pożytecznych obywateli państwa i członków społeczeństwa oraz  wdrażanie do poszanowania prawa.

§ 1.1. Na terenie szkoły , w tym na boiskach i parkingu obowiązuje zakaz palenia .

2.Osoby łamiące ten zakaz będą proszone o opuszczenie terenu   szkoły .

§2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wyprowadzania psów.

§3. Wszyscy są zobowiązani do zachowania ładu i porządku na terenie szkoły oraz na terenach do niej przylegających .

§4. Rodzice nie mogą przebywać w budynku szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych bez wcześniejszego umówienia się z kierownikiem SPK lub  nauczycielem.

§5. Wszyscy wchodzący , oprócz wyjątkiem uczniów i pracowników szkoły  do budynku są zobowiązani do wpisania się do zeszytu odwiedzin ( z wyjątkiem zebrań klasowych ) .

§6.Uczniowie i rodzice nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego. W razie potrzeby należy kierować pytania do nauczyciela pełniącego dyżur.

§7. Uczniowie , ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zasad recyklingu i korzystania z właściwych koszy na śmieci     zgodnie z oznaczeniem: recycling  ( papier , puste puszki i butelki , opakowania po słodyczach , folia aluminiowa ) i general  ( pozostałe – w tym   resztki jedzenia  ).

§8. W szkole obowiązuje zakaz spożywania gumy do żucia.

§9. 1.Uczniowie mogą korzystać z toalety tylko podczas przerw ( chyba , że zachodzi nagła  konieczność ).

2. dziewczęta korzystają z toalet na parterze , chłopcy- na piętrze .

3. Rodzicom nie wolno korzystać z toalet przeznaczonych dla uczniów .

§10. 1.Na terenie szkoły obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania i używania  urządzeń rejestrujących w tym telefonów i PSP z wbudowanymi   

urządzeniami rejestrującymi. 

2. W przypadku złamania tego zakazu urządzenie zostanie uczniowi  odebrane i  przekazane rodzicom  podczas spotkania po zajęciach lekcyjnych .

§11.1.Jeżeli uczeń z jakiegoś powodu musi posiadać przy sobie zwykły telefon , musi on pozostać  wyłączony w torbie szkolnej ucznia przez cały dzień   

 zajęć lekcyjnych.

 2. W ważnych wypadkach uczeń może skorzystać z telefonu za zgodą  nauczyciela.

§12.Szkoła nie odpowiada za utratę lub zniszczenie telefonów , PSP , MP3 i.in.,  dlatego też odradza się  zezwalania dzieciom na  przynoszenie ich do  

szkoły .

§13.Robienie zdjęć lub nagrywanie kamerą może się odbywać  tylko podczas  otwartych uroczystości szkolnych .

§ 14. Każda klasa lekcyjna jest wyposażona w sprzęt komputerowy , który może być wykorzystywany tylko przez nauczyciela a w przypadkach lekcji z  

 wykorzystaniem komputera – tylko pod nadzorem nauczyciela .

§15.1. Podczas zajęć lekcyjnych oraz podczas przerw uczniowie mogą przebywać tylko w wyznaczonej na planie lekcji części budynku .

1) Klasy 1-3 – na parterze ;

2) Klasy 4-6 SP – w tzw. Lewym skrzydle ;

3) Klasy gimnazjalne i licealne – w tzw. zachodnim skrzydle ;

2. Odstępstwo od reguły wyznaczonej w p. 1 może nastąpić :

1) na wyraźne polecenie nauczyciela ;

2) w celu skorzystania z biblioteki ;

3) w celu skorzystania z toalety .

3. Podczas przerw uczniowie nie mogą przebywać w klasie bez opieki nauczyciela.

4. Uczniowie wchodzą do klas  tylko pod opieką nauczyciela .

§16. Uczniowie  nie mogą samodzielnie opuszczać budynku szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw.

§17.Rodzice są zobowiązani do punktualnego przywożenia i odbierania dzieci.

§18.1.Uczniowie mogą wchodzić do budynku szkoły od godz. 8.45. Do tego czasu muszą przebywać pod opieką rodziców.

     2. Uczniowie , którzy rozpoczynają lekcje później nie mogą przebywać bez opieki nauczyciela w klasach i korytarzach szkoły.

     3. W przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły uczeń jest zobowiązany przebywać w świetlicy szkolnej aż do czasu dzwonka na  lekcje swojej   

         klasy .

§19. Rodzice mają obowiązek wykupienia dziecku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków działającego 24h/dobę i ponoszą wszelkie   konsekwencje braku takiego ubezpieczenia .

§20. Ruch kołowy na terenie parkingu musi się odbywać zgodnie z oznakowaniem i załączoną mapą .

§21.Rodzice i opiekunowie nie wjeżdżają na górny parking .Ruch kołowy może się odbywać tylko do punktu B.

§22. Teren górnego parkingu przeznaczony jest dla pracowników szkoły oraz stanowi punkt  przyprowadzania i odbierania uczniów.

§23.1.Rodzice nie wprowadzają dzieci do klas. 

2.Uczniowie klas 1-3 są odprowadzani przez rodziców do drzwi wejściowych szkoły . Tam są odbierani przez nauczycieli.

§24.Po zakończeniu zajęć uczniowie są wyprowadzani przed budynek w celu odebrania przez rodziców , zgodnie ze złożoną deklaracją .

§25. W przypadku spóźnienia rodziców uczniowie oczekują w szkole pod nadzorem nauczyciela świetlicy .

§26.Świetlica szkolna jest organizowana jako forma wspierania pracy szkoły w działalności opiekuńczej  przez Radę Rodziców we współpracy z  Polskim  Stowarzyszeniem Edukacyjnym .

§27. Szczegółowe zasady działania świetlicy określa regulamin.

§28. Za przyjęty w Szkole sposób komunikowania się z pracownikami Szkoły przyjmuje się :

1) rozmowę indywidualną ;

2) rozmowę telefoniczną ;

3) korespondencję tradycyjną i drogą elektroniczną ;

4) wiadomości tekstowe ( SMS) .

§29. Kontakty z rodzicami odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym .

§30. 1.Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy mogą przekazywać  uczniom bieżące informacje na temat pracy szkoły w formie ustnej lub zapisu w zeszytach , w miejscu do tego wydzielonym.

 Za formę informowania rodziców i uczniów  o bieżących wydarzeniach oraz o wszelkich zmianach w pracy szkoły uznaje się również stronę  internetową szkoły.

§31.1.Wychowawca klasy jest zobowiązany do przedstawienia rodzicowi uzyskanych ocen cząstkowych  podczas zebrań z rodzicami lub na prośbę rodzica.    

 2.Wychowawca ma  obowiązek wyegzekwować podpis rodzica pod taką informacją.

§32 .Rodzice mają obowiązek kontaktowania się z wychowawcą klasy w celu monitorowania postępów ucznia przynajmniej dwa razy w semestrze.

§33.Zwolnienie dziecka z lekcji  lub usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić  na podstawie pisemnego lub ustnego zwolnienia lub usprawiedliwienia  przez rodziców u wychowawcy klasy  , a w przypadku jego nieobecności- u kierownika SPK .

§34.1.Nieobecność  na zajęciach  nie jest usprawiedliwieniem braku pracy domowej.

 2. Uczniowie nieobecni w szkole kontaktują się z kolegami z klasy w celu uzyskania informacji na temat zadanej pracy domowej lub wykonują polecenia nauczyciela danego  przedmiotu.

§35. Uczeń szkoły ma prawo do legitymacji uczniowskiej.

§36.1. W celu otrzymania legitymacji  rodzice:

1) pobierają  wniosek u wychowawcy klasy ;

2) wypełniają wniosek i dostarczają wychowawcy wraz z naklejonym  aktualnym zdjęciem dziecka  o wymiarach : 30mm X 42 mm .

 2.Wnioski są przekazywane przez wychowawców kierownikowi szkoły i wysyłane do organu prowadzącego , który wystawia legitymacje szkolne .

§37.  Wszyscy uczniowie , rodzice i pracownicy szkoły mają obowiązek dostosować się do zarządzeń kierownika szkoły oraz uchwał Rady Pedagogicznej i  Rady Rodziców a  także przestrzegać postanowień Statutu Szkoły.

§38. Nieobecności na zebraniach klasowych i nieznajomość Regulaminu lub Statutu nie zwalniają z obowiązku stosowania się do ich postanowień .

Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2011 roku i wchodzi w życie  z dniem 1 września 2011 roku .