Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

 

przy Ambasadzie RP w Dublinie

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE UCZNIÓW

 

 

 

§1.1.Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.

 

1.2.W szkole przeprowadza się klasyfikację śródroczną i roczną.

 

§2. Uczniowie , którzy spełniają warunki określone w Wewnątrzszkolnym  Systemie Oceniania, otrzymują świadectwa według zasad  i wzorów obowiązujących w systemie oświaty   Rzeczpospolitej Polskiej, opatrzone   pieczęcią  urzędową organu prowadzącego .

 

§3.   W  SPK nie stawia się  ocen za zachowanie na mocy odrębnych przepisów.
§4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

§ 5.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

§ 6.1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 

1) bieżące;

 

2) klasyfikacyjne:

 

a) śródroczne i roczne,

 

b) końcowe.

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób zrozumiały i przystępny dla ucznia. Uzasadnienie musi być zgodne z zasadami określonymi w Przedmiotowym Systemem Oceniania.

 

4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępnione uczniowi i jego rodzicom.  

 

1) Rodzice są informowani na początku roku szkolnego o sposobie udostępniania prac pisemnych.

 

2) Prace pisemne są zwracane uczniowi na bieżąco.

 

3) Nauczyciel informuje rodziców drogą elektroniczną o terminie zwrotu prac pisemnych. Począwszy od klasy IV nauczyciel informuje rodziców o terminie zwrotu prac pisemnych o wadze 5, zgodnie z  § 16 pkt.4.

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wszelka dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 5 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 

 2) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1;

 

 3) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–2, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidulanych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w pkt 1. będących podstawą do ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1.

 

1)     

 §8. Uczeń podlega klasyfikacji:

 

1) śródrocznej i rocznej;

 

2) końcowej.

 

§9.1.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć    edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i na ustaleniu śródrocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

2.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się  w ostatnim tygodniu stycznia. 

 

3.Klasyfikowanie śródroczne w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych ucznia w danym okresie oraz ustaleniu jednej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Ocena śródroczna ma charakter opisowy. 

 

4. W klasach I – III poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych cząstkowych, przy czym:

 

a) W – wspaniale. Oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.

 

b) B - bardzo dobrze. Oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

 

c) D – dobrze. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

 

d) P – przeciętnie. Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

 

e) S – słabo. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

 

f) U - brak umiejętności.

 

Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.

 

Powyższa skala ocen cząstkowych ma zastosowanie do bieżącego prowadzenia dziennika szkolnego.

 

5. Klasyfikowanie śródroczne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  ucznia w danym okresie oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Oceny śródroczne są wystawiana zgodnie z zasadami określonymi w § 16.

 

6. Począwszy od klasy IV SP poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa   się w stopniach szkolnych cząstkowych, przy czym:

 

a)  Stopień celujący - 6 (cel) .Oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.

 

b) Stopień bardzo dobry - 5 (bdb). Oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

 

c) Stopień dobry - 4 (db). Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

 

d) Stopień dostateczny - 3 (dst). Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

 

e) Stopień dopuszczający - 2 (dop). Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

 

f) Stopień niedostateczny - 1 (ndst) .

 

Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.

 

§10.1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu.

 

3. Klasyfikacja roczna w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Ocena roczna ma charakter opisowy.

 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według zasad określonych w § 16.

 

§ 11. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej.

 

§ 12. Oceny klasyfikacyjne są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

§13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie ocen bieżących wystawianych podczas różnorodnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

§14.Uczeń ma prawo do otrzymywania nagród  za wybitne osiągnięcia w nauce, zgodnie z §28 Statutu Szkoły.

 

   1. średnia ocen rocznych uprawniająca do Dyplomu Ambasadora:

 

            a)  5.5  Szkole Podstawowej ,

 

 b)  5.0 w Gimnazjum i Liceum

 

   2.średnia ocen rocznych uprawniająca do nagrody książkowej:

 

            a)  5.0 w Szkole Podstawowej,

 

            b)  4.5 w Gimnazjum i Liceum.

 

§15.1.Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej , ocena klasyfikacyjna ustalana jest w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych.

 

 2. Średnia ważona obliczana jest w następujący sposób:

 

 1)Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

 2)Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.

- ocena semestralna:

(suma ocen cząstkowych z wagą 5) *5 + (suma ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (suma ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (suma ocen cząstkowych z wagą 2)*2 /
(ilość ocen cząstkowych z wagą 5)*5 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 2)*2

- ocena końcoworoczna:

(ocena na semestr)*6 + (suma ocen cząstkowych z wagą 5) *5 + (suma ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (suma ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (suma ocen cząstkowych z wagą 2)*2 /1*6 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 5)*5 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 2)*2

3)Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

średnia

stopień

poniżej 1,50

niedostateczny

od 1,51 do 2,59

dopuszczający

od 2,60 do 3,50

dostateczny

od 3,51 do 4,50

dobry

od 4,51 do 5,30

bardzo dobry

od 5,31

celujący

3.Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz otrzymywał celujące oceny cząstkowe może otrzymać ocenę celującą.

4. Formy aktywności i ich waga:

 

formy aktywności

waga

ocena za I semestr

6

praca klasowa ,sprawdzian

5

kartkówka, dyktando

odpowiedź ustna

4

zadanie dodatkowe, projekt, konkurs

3

praca na lekcji, aktywność, czytanie

2

zadanie domowe, wypracowanie, recytacja, ćwiczenia

2

 

5.Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną.

6.Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.

7.Oceny cząstkowe są wystawiane zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania.

8.Pod pojęciem zadań dodatkowych należy rozumieć:

 1) udział w konkursach przedmiotowych,

 2) wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych,

 3) prezentację referatu, metodę projektu.

9.Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności i zadań dodatkowych w celu poprawienia oceny.

10.Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

11.Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian, to powinien je napisać  na następnej lekcji ; (kryteria ocen nie zmieniają się); w przeciwnym przypadku brak oceny z pracy klasowej będzie miał wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.

12.Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (z obniżoną o 1 wagą).

13.Nauczyciel informuje o wadze pracy klasowej, sprawdzianu ( kartkówki ) przed jej napisaniem.

14.Uczeń jest zobowiązany wykonywać zadania domowe. Ocena niedostateczna za brak zadania domowego będzie miała wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.

 

[Aby obliczyć średnią ważoną, kliknij tu.]

 

 §16.1.Przed  śródrocznym i rocznym plenarnym  posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na zebraniach klasowych, spotkaniach indywidualnych lub w inny sposób uznany w statucie szkoły za przyjętą formę kontaktowania się z rodzicami .

 

2. W przypadku  dużego prawdopodobieństwa  wystawienia oceny niedostatecznej lub stwierdzenia braku możliwości klasyfikacji ucznia  wychowawca jest zobowiązany poinformować o tym rodziców na miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym  rady pedagogicznej .

 

§17.Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne poszczególni nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym miejscu.
§18.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji   i możliwości ucznia we współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami.

 

§ 19. 1. Uczeń klasy I—III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

 

2.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

§ 20.1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowe j, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

 

2.Uczeń, który nie spełnia tego warunku nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust.3.

 

3.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

§21.1.Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania

 

2.Uczeń , który nie spełnia tego warunku , nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły , z zastrzeżeniem  § 21 ust.3 i § 23 ust.3 i 4.

 

3.O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

§22.1.Uczeń może  nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , gdy brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych , przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania .

 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

4.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

§23.Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub - w przypadku oceny niedostatecznej -egzaminu poprawkowego

 

§24.Szczegółowe warunki egzaminów zostały określone w Regulaminie egzaminów poprawkowych , klasyfikacyjnych i sprawdzających.

 

§25.Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

 


 ROZDZIAŁ II

 

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO,POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO, EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 

 

§26. 1.Na  wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, rada pedagogiczna szkoły może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 

 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć wniosek jak najszybciej.

 

3.Termin składania wniosków upływa trzy tygodnie przed  zakończeniem zajęć edukacyjnych.
4.Na pisemny i uzasadniony wniosek rodziców ucznia  , który w wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna szkoły może  w szczególnych wypadkach wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

 

5.Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki

 

§27. 1. Termin i miejsce  egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami  wyznacza kierownik szkoły.

 

2.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż 7dn przed zakończeniem śródrocznych lub  rocznych zajęć  edukacyjnych.

 

§28.Niestawienie się ucznia na egzamin klasyfikacyjny w wyznaczonym przez kierownika  szkoły terminie bez podania  w formie pisemnej udokumentowanego usprawiedliwienia, jest równoznaczne  z odstąpieniem od egzaminu, co powoduje skreślenie  z listy uczniów.

 

§29 .Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez kierownika  szkoły.

 

§ 30.1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna i śródroczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem p.2.

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  i śródroczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§31. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, bezpośrednio po egzaminie w obecności wszystkich członków komisji.

 

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§32.1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku  klasyfikacji śródrocznej lub końcowej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy na pisemny wniosek rodziców.

 

2.Wniosek składa się u kierownika szkoły nie później niż  tydzień przed  posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji.

 

§33.Uczeń, który nie  zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę .

 

§34.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia ,w szczególnych wypadkach, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§35. 1.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza kierownik szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.

 

2.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. §37.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może na pisemny wniosek rodziców przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez kierownika szkoły, nie później niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.

 

§36.Ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem §40.

 

§37. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, bezpośrednio po egzaminie w obecności wszystkich członków komisji.

 

 

 

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

 

§40. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do kierownika  szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

2.Zastrzeżenia  w formie pisemnej mogą być zgłoszone  u kierownika szkoły w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych

 

§41. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, kierownik  szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

§42. Sprawdzian, o którym mowa w §40 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,   z zastrzeżeniem  ust.2.

 

2.Jeżeli szczególne warunki pracy szkoły  nie pozwalają na zrealizowanie terminu, o którym mowa w ust.1, kierownik wyznacza inną, możliwie najbliższą datę przeprowadzenia egzaminu.

 

3.Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

4.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

5.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w§41 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez  kierownika szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

6.Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej również w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 


ROZDZIAŁ III

 

ORGANIZACJA, PRZEBIEG, PROCEDURY EGZAMINU

 

§43. 1.Egzaminy klasyfikacyjne , poprawkowe i sprawdzające przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców złożony u kierownika szkoły.

 

2. Wniosek musi zawierać:

 

1) imię i nazwisko ucznia

 

2) nazwę klasy, do której uczęszcza uczeń 

 

3) adres do korespondencji i numer telefonu składającego podanie,

 

4) rodzaj egzaminu,

 

a) w przypadku egzaminu sprawdzającego – ocenę, o jaka się ubiega uczeń

 

4) uzasadnienie,

 

5) czytelny podpis rodzica.

 

§44.Wychowawca klasy, do której uczęszcza zainteresowany uczeń, jest odpowiedzialny za:

 

1) powiadomienie go o terminie i miejscu egzaminu,

 

2) sprawdzenie, czy uczeń otrzymał wykaz zagadnień egzaminacyjnych od nauczyciela danego przedmiotu.

 

§45.1. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez kierownika  szkoły.

 

2. W skład komisji wchodzą:

 

1) kierownik szkoły (jako przewodniczący komisji),

 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący),

 

3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (jako członek komisji)
4) w przypadku egzaminu sprawdzającego- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 

§46.1.Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnych przypadkach.

 

2. W takim przypadku kierownik powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

§47.Przewodniczący komisji w szczególności:

 

1) powołuje komisję egzaminacyjną,

 

2) ustala termin i miejsce egzaminu,

 

3) zatwierdza tematy i zadania,

 

4) odpowiada za poinformowanie wychowawcy ucznia o wnioskach rodziców lub prawnych opiekunów,

 

5) ustala czas trwania egzaminu,

 

6) odpowiada za dokumentację egzaminu,

 

7) odpowiada za zmianę uchwały rady pedagogicznej,

 

8)wykonuje i odpowiada za inne czynności służbowe określone  w zapisach niniejszego regulaminu.

 

§48.Nauczyciel egzaminator:

 

1) ustala zakres materiału egzaminacyjnego,

 

2) informuje ucznia o wymaganiach egzaminacyjnych,

 

3) przedkłada przewodniczącemu komisji tematy i zadania  do zatwierdzania nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu,

 

4) ustalając stopień trudności tematów i zadań odwołuje się do ogólnych kryteriów oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§49.W egzaminie mogą  uczestniczyć bez prawa głosu:

 

1) na pisemny wniosek rodziców ucznia – przedstawiciel rady rodziców,

 

2) na pisemny wniosek egzaminatora – właściwy doradca metodyczny,

 

3) na pisemny wniosek ucznia, jego rodziców, egzaminatora albo inicjatywy własnej lub kierownika  – wychowawca klasy.

 

4) na pisemny  wniosek ucznia lub  jego rodziców  – rodzice  lub prawni opiekunowie ucznia.

 

 §50.Egzaminy :  klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający  składają  się z części pisemnej oraz ustnej.
2.Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu oznacza jego przerwanie i jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela lub utrzymaniem decyzji o nieklasyfikowaniu.

 

§51.Egzamin odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym samodzielność pracy zdającego.
§52.W jednym dniu uczeń może składać  egzamin z dwóch  przedmiotów.

 

§53.1.Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący odbiera od zdającego pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu.

 

2. Oświadczenie zawiera klauzule dotyczące:

 

1) woli przystąpienia do egzaminu,

 

2)stanu zdrowia zdającego.

 

§54.W czasie egzaminu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy.

 

§54.1.Egzamin,  w czasie którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg ,  zostaje przerwany. 

 

2.Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji.

 

3.W przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. 

 

4.Wynik głosowania jest ostateczny.

 

5.Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny ustalonej przez nauczyciela.

 

§55. Egzamin pisemny zdający pisze na ostemplowanym papierze.

 

2. Na egzamin ustny  egzaminator przygotowuje  pytania w formie zestawów do losowania.
3.Wylosowanego zestawu nie wolno zamieniać. 

 

 §56.1.Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 60 minut , licząc od momentu otrzymania tematu przez zdającego i nie może być krótszy niż 45 minut , licząc od momentu przepisania tematu, chyba że zdający zakończy pracę wcześniej i wyrazi wolę zakończenia egzaminu.

 

2. Czas trwania egzaminu ustnego nie może być krótszy niż 15 minut, chyba że zdający  wyrazi wolę zakończenia egzaminu przed upływem tego czasu.

 

3. Komisja ustala czas na przygotowanie odpowiedzi ustnych przez egzaminowanego (od 10 do 15 minut).

 

4. Czas trwania egzaminów powinien dać zdającemu możliwość pełnego wykonania ćwiczeń i zadań praktycznych.

 

§57.1 . Egzaminator proponuje i uzasadnia stopień  z  egzaminu.

 

2. Komisja ustala ocenę  z egzaminu

 

3. W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie, a ocenę ustala się większością głosów, przy czym żaden z członków komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

 

4.Ocenianie przebiega zgodnie z zasadami sformułowanymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

§58.Wynik egzaminu przewodniczący ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia.

 

§59.Niestawienie się ucznia na egzamin w wyznaczonym przez kierownika  szkoły terminie bez podania w formie pisemnej udokumentowanego usprawiedliwienia, jest równoczesne z odstąpieniem od egzaminu, co powoduje utrzymanie ustalonej przez nauczyciela oceny lub decyzji o nieklasyfikowaniu.

 

§60. Podstawowy dokument z przeprowadzonego egzaminu stanowi protokół.

 

1. Protokół zawiera:

 

1) imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć edukacyjnych,

 

2) skład komisji,

 

3) termin egzaminu,

 

4) pytania  i zadania egzaminacyjne,

 

5) ocenę ustalona przez komisję,

 

6) decyzję komisji

 

7) pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

 

2.Protokół może zwierać inne dane uznane przez komisję za istotne.

 

3. Wzór protokółu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

4. Protokół z przebiegu egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

5. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ODWOŁANIE, POWTÓRNY EGZAMIN

 

§61. Uczeń lub jego rodzice mają prawo w terminie pięciu dni od daty przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego odwołać się – podając uzasadnienie, bezpośrednio do organu nadzorującego od ustalonej przez komisję oceny niedostatecznej.

 

§62.Od oceny wystawionej przez komisję na egzaminie sprawdzającym odwołanie nie przysługuje.

 

§63.Organ nadzorujący może nie wszczynać postępowania wyjaśniającego z przyczyn formalnych w przypadku przekroczenia z powodów nieuzasadnionych terminu, o którym mowa w ust. 1.

 

§64.Organ nadzorujący rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia:

 

1) oddalić postępowanie, podając uzasadnienie lub

 

2) wyznaczyć powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy.

 

§65.O swojej decyzji organ wymieniony w ust. 1 powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną a w odpisie kierownika szkoły.

 

§66.Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy zostaje wyznaczony w szczególności w przypadku:

 

1)nieprawidłowości w trybie przeprowadzania egzaminu,

 

2)stwierdzenia wszelkich innych nieprawidłowości związanych z postanowieniami  aktualnie obowiązującego zarządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania.
§67.Nie stanowią podstawy do pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez organ nadzorujący:
1) niezawiadomienie ucznia i jego rodziców o grożących okresowych lub rocznych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem okresu lub rocznych zajęć dydaktycznych,

 

2) niepoinformowanie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidzianych dla niego stopniach okresowych lub rocznych.

 

§68.Komisję do przeprowadzenia powtórnego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego powołuje organ nadzorujący.

 

§69.Kierownik  szkoły jest obowiązany przedstawić na piśmie temu organowi propozycję składu komisji na powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, uwzględniając:
1)przewodniczącego,
2)egzaminatora
3)członka (nauczyciel tego samego przedmiotu).

 

§70.W pracach komisji, bez prawa głosu, w charakterze obserwatora uczestniczy przedstawiciel organu nadzorującego.

 

§71.Powtórny egzamin klasyfikacyjny/poprawkowy przeprowadza się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

 

§72.Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy organizuje się, przeprowadza i sporządza z niego dokumentację według zasad określonych we wcześniejszych zapisach niniejszego regulaminu.

 

§73.Dokumentacja egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§74.Od oceny ustalonej w wyniku powtórnego egzaminu odwołanie nie przysługuje.

 

§75.Rada pedagogiczna jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą promocji ucznia, jeżeli w wyniku powtórnego egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego nastąpiła zmiana oceny z przedmiotu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§76.Regulamin egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego zatwierdza rada pedagogiczna. Fakt ten stwierdzają dokonane na dokumencie stosowne adnotacje i podpis kierownika  szkoły.

 

§77.Poprawki i uzupełnienia do regulaminu prowadza się aneksem na podstawie uchwały rady pedagogicznej podjętej zwykłą większością głosów.

 

§78 .Tekst WSO ujednolicono z obowiązującymi przepisami prawa oświtowego dnia  31.01. 2016r.