Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Janusza Korczaka

przy Ambasadzie RP w Dublinie

 


Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby,

trudności i przeszkody swojego życia.

Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory

i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie,

wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.

J. Korczak

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

• Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie.

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 

Wstęp

 Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie, od ponad dziesieciu lat konsekwentnie realizuje misję zorientowaną na promowanie polskiej tradycji i kultury.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła ma za zadanie wspomagać wychowanków w kształtowaniu odpowiedniej postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym w oparciu o:

 • wnioski z pracy zespołów zadaniowych i przedmiotowych,

• wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowanków, np. w formie ankiety kierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli,

• inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla szkoły (np. wnioski uczniów, rodziców).

 Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • znajomość założeń programu ,

• zaangażowanie,

• współdziałanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

I.                   Misja szkoły

Misja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie w Dublinie

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) rozwija i podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów,

2) umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji,

3) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie,

4) wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji.

Zadania placówki:  

1.             Nadrzędną ideą szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności  i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.

2.             Celem szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Republice Irlandii uzupełniania wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, czteroletniego liceum oraz w okresie przejściowym gimnazjum – klasy II i III oraz liceum klasy 2-3 w przedmiotach wiedza o Polsce oraz język polski. 

3.             Szkoła realizuje cele i zadania określone w Rozporządzeniu, w szczególności:

1)      zapewnia bezpłatne kształcenie w systemie stacjonarnym;

2)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady zawarte w Statucie;

3)      realizuje uzupełniający plan nauczania szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego z przedmiotów: język polski, wiedza o Polsce (historia Polski, geografia Polski i wiedza o społeczeństwie,

4)      umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenia się do systemu edukacji w Polsce,

5)      kształtuje u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,

6)      wychowuje w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania,

7)      kształtuje i podtrzymuje tożsamość narodową wśród uczniów oraz inspiruje  intelektualną i emocjonalną więź z Polską.

 

II Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego:

       Profilaktyka zachowań ryzykownych,

       Wspieranie w indywidualnym rozwoju dziecka,

       Budowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły,

       Nauka właściwego wyrażania własnych uczuć i emocji i zachowań asertywnych,

       Propagowanie praw i obowiązków dziecka,

·         Eliminowanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów,

·         Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia,

·         Uświadomienie zagrożenia płynącego ze stosowania używek,

       Promocja zdrowego stylu życia,

       Eliminowanie zachowań negatywnych,

       Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,

       Współpraca z rodzicami,

       Edukacja kadry pedagogicznej pod kątem realizacji programu profilaktyki szkolnej,

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

• współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

• współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

• doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców.

• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje 8 obszarów:

 

Obszar 1. Kłopoty uczniów w adaptacji do nowego środowiska.

Obszar 2. Problemy związane z przemocą oraz z brakiem poszanowania mienia społecznego.

Obszar 3. Brak właściwej więzi z rodzicami oraz niewielka ilość czasu przeznaczonego na jej wzmacnianie.

Obszar 4. Brak dyscypliny oraz problemy z kulturą i higieną osobistą.

Obszar 5. Negatywny wpływ rówieśników i starszych kolegów .

Obszar 6. Zagrożenie środkami odurzającymi.

Obszar 7. Niewłaściwe sposoby spędzania wolnego czasu (niewłaściwe wykorzystanie multimediów ) oraz troska o rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

Obszar 8. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

• wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

• realizowanie wśród uczniów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,

• przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

• doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

 

Hasło roku szkolnego 2017/18 zaproponowane przez Radę pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców to "Świat na tak’.

 W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej i społecznej,

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

• budowanie poczucia tożsamości narodowej,

• przeciwdziałanie przemocy i agresji,

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych.

 

Zadania profilaktyczne zaplanowane na obecny rok szkolny to:

 

01/10         Spotkanie z sędzią – akcja Bezpieczny Internet     

05/11         Spotkanie z Katarzyną Kłosińską – akcja Siła motywacji i pozytywnego myślenia  

18-19/11   Etykieta Toalety   

20-21/01   Dostrzegamy swoje mocne strony – budowanie muru z cegiełek symbolizujących nasze umiejetności – Klasy I –III             

17-18/02   Dzień Życzliwosci – Bądź kumplem, nie dokuczaj

24-25/03   Drzewko przyjaźni – klasy I – III                      

2-3/06   Bezpieczne wakacje

 

III Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

 Absolwent szkoły, to człowiek, który:

 • toleruje i żyje w poszanowanie innych wyznań oraz kultur,

• cechuje się wysoką kulturą osobistą,

• jest gotowy nieść pomoc, a także podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

• jest patriotą,

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,

• kieruje się w życiu zasadami moralności i etyki,

• szanuje innych,

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole wielokulturowym,

• umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 

Kierownik szkoły:

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

• współpracuje z zespołem nauczycieli oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

2. Rada pedagogiczna:

• zatwierdza procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży,

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

 

3. Nauczyciele:

• przestrzegają procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia,

• kształcą uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji,

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

• reagują na obecność w szkole osób obcych,

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach.

 

4. Wychowawcy klas:

·         uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy np. imprezy okolicznościowe, zabawy, akademie, apele, wycieczki,

·         organizują wycieczki, wyjść do kina , teatru itp.,

·         wpajają nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach

·         kształtują wzajemne stosunki między uczniami na zasadzie życzliwości, koleżeństwa i odpowiedzialności,

·         organizują spotkania klasowe z rodzicami uczniów,

·         prowadzą na bieżąco dokumentację pracy wychowawczej,

·         przedstawją istotne problemy uczniów na radach pedagogicznych,

·         kształtują postawy patriotyzmu, aktywności społecznej, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, tolerancji na inne narodowości i wyznania,

·         propagują program zdrowego stylu życia, walki z uzależnieniami i nałogami,

 

5. Rodzice:

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

• biorą czynny udział w tworzeniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

• rada rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (w porozumieniu z radą pedagogiczną).

 

6. Samorząd uczniowski:

 • jest organizatorem akcji róznego typu (w porozumieniu z opiekunem samorządu i Kierownikiem szkoły),

• współpracuje z nauczycielami i Radą Pedagogiczną,

• może prowadzić akcje pomocy dla potrzebujących,

• reprezentuje potrzeby środowiska uczniowskiego,

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

I SEMESTR

II SEMESTR

Wrzesien

Pazdziernik

Listopad

Grudzien

Styczen

Luty

Marzec

Kwiecien

Maj

Czerwiec

2

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

7-8

Rada pedagogiczna - zebranie

4-5

Podchody ze świętem niepodleglości;

Rada pedagogiczna - zebranie

2-3

I ty możesz zostac świętym Mikołajem – akcja SU

6-7

3-4

Pamiętnik czytelnika

3-4

święto poezji

7-8

Konkurs ortograficzny

5-6

2-3

Korczakowski

 Dzień Dziecka

 

14-15

Pasowanie uczniów klasy 1 SP

11-12

Dzień wolny

9-10

Zebrania z rodzicami

 

10-11

Bal

10-11

święto poezji

14-15

Omnibus

12-13

Konkurs ortograficzny

 

16-17

Ogłoszenie konskursu ‘Smaczne za czytanie’

21-22

Spotkanie z Coachem

18-19

Etykieta Toalety

16-17

Jasełka

20-21

Mój świat jest na tak - PP

17-18

Mój świat jest na tak

17-18

21-22

Kocham Cię Polsko

19-20

16-17

Zakończenie roku szkolnego

23-24

Prezentacja planów pracy zespołów przedmiotowych

28-29

Dzień Wolny

25-26

Andrzejki – dyskoteka szkolna

23-24

święta

27-28

Rada pedagogiczna - zebranie

24-25

Spotkanie z autorem/

Spotkanie WDN

24-25

Mój świat jest na tak - PP

28-29

Gra Terenowa z okazji 3-go Maja

 

 

30-01

Spotkanie z Sędzią,

Próbna ewakuacja szkoły

 

 

30-31

święta

 

 

 

 

 

 

 

VI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego                      

Sposoby ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

                        1. Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

                        2. Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

                        3. Sprawdzenie zapisow w dziennikach lekcyjnych,

                        4. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły.